Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

Uděluji souhlas společnosti Buly Opava s.r.o., IČ: 06108946, se sídlem Holasická 1154/2, Kateřinky, 747 05 Opava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 70669 (dále jen "Společnost"), se zpracováním osobních údajů dle podmínek uvedených níže. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu registračního formuláře na internetové stránce Společnosti www.park-resort-kravare.cz (dále jen "Portál").

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:
jméno, příjmení, telefonický kontakt, e-mailový kontakt (dále jen "Osobní údaje").

Právní základ zpracování osobních údajů:
Právním základem pro zpracování Osobních údajů je tento souhlas.

Účel zpracování osobních údajů:
Na základě tohoto souhlasu je Společnost oprávněna zpracovávat Osobní údaje za účelem využívání služeb Společnosti při výkonu činnosti: prodej a pronájem nemovitostí.

Přístup k osobním údajům:
K Osobním údajům nebude mít bez mého dodatečného souhlasu či zákonné povinnosti přístup třetí osoba odlišná od Společnosti, ledaže se jedná o subjekt, který má sídlo v rámci a Evropské unie, který spolupracuje se Společností v souvislosti s její činností při prodeji a pronájmu nemovitostí, tzn .:

 • advokát / advokátní kancelář, realitní kancelář spolupracující se Společností v souvislosti s prodejem či pronájmem nemovitostí;
 • jiné subjekty, spolupracující se Společností v souvislosti s její činností při prodeji a pronájmu nemovitostí, které poskytují vhodné záruky a jejichž forma zpracování osobních údajů splňuje požadavky podle platných právních předpisů způsobem zajišťujícím přiměřenou ochranu mých práv.

Způsob zpracování osobních údajů:
Osobní údaje budou zpracovávány:

 • v písemné podobě,
 • automatizovaně - prostřednictvím počítačů a počítačových programů.

Doba zpracování osobních údajů:
Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou, nejdéle však do doby odvolání tohoto souhlasu a po dobu nezbytně nutnou po jeho odvolání, které jsem oprávněn učinit kdykoliv. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování Osobních údajů vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování Osobních údajů, které Společnost provádí na základě jiného právního základu, jako je tento souhlas (tzn. Zejména pokud je zpracování Osobních údajů nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Práva dotčené osoby:
Jako dotčená osoba mám především právo na:

a) Právo na přístup k údajům
Mám právo vědět, zda Společnost nebo třetí osoba zpracovává Osobní údaje. Pokud tyto jsou zpracovávány, mohu od Společnosti požádat o přístup k údajům. Na základě žádosti Společnost vydá potvrzení s informacemi o zpracování vašich osobních údajů Společností.

b) Právo na opravu
Mám právo na to, aby Osobní údaje, které Společnost nebo třetí osoba zpracovává, byly správné, úplné a aktuální. Pokud jsou Osobní údaje nesprávné nebo zastaralé, mohu požádat Společnost o opravu nebo doplnění.

c) Právo na vymazání
Za určitých okolností mám právo, aby mé Osobní údaje byly vymazány. O vymazání Osobních údajů mohu požádat kdykoliv. Společnost Osobní údaje vymaže, pokud

 • už Osobní údaje nepotřebuje pro účel, pro který byly poskytnuty;
 • odvolám svůj souhlas;
 • namítám vůči zpracovávání Osobních údajů;
 • Společnost zpracovává Osobní údaje nezákonně;
 • Osobní údaje musí být vymazány, aby se tím splnila zákonná povinnost;
 • pokud jsem dítě, příp. rodič dítěte, které souhlasilo se zpracováváním Osobních údajů přes internet

d) Právo na omezení zpracování
Mohu Společnost požádat, aby omezila zpracování Osobních údajů. Pokud žádosti Společnost vyhoví, Osobní údaje bude pouze uchovávat a dále s nimi pracovat nebude. K omezení zpracovávání Osobních údajů dojde, pokud

 • Společnosti oznámím, že Osobní údaje jsou nesprávné, a to až dokud Společnost neověří jejich správnost;
 • Společnost zpracovává Osobní údaje nezákonně, avšak nesouhlasím s jejich vymazáním a na místo toho žádám, aby zpracovávání Osobních údajů Společnost pouze omezila;
 •  Osobní údaje již Společnost nepotřebuje, ale potřebuji jejich já k prokázání, uplatňování nebo hájení svých práv;
 • namítám vůči zpracování Osobních údajů, a to dokud Společnost neověří, zda její oprávněné zájmy převažují nad mými důvody.

e) Právo na přenositelnost údajů
Mám právo žádat, aby mi Společnost poskytla Osobní údaje v elektronické formě (např. Soubor XML nebo CSV), která mi umožní snadno si přenést údaje do jiné společnosti. Také mohu Společnost požádat, aby Osobní údaje přenesla vybrané společnosti. Mé žádosti Společnost vyhoví v případě, že jí byly poskytnuty Osobní údaje přímo mnou a na jejich zpracování jsem dal souhlas.

f) Právo namítnout
Mám právo namítat, že Společnost zpracovává Osobní údaje. Pokud Osobní údaje Společnost zpracovává pro účely přímého marketingu, mohu namítat jejich zpracování kdykoliv. Na základě námitky Osobní údaje Společnost vymaže. Pokud Osobní údaje Společnost zpracovává v následujících případech:

 • na plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci,
 • z důvodu oprávněného zájmu Společnosti,
 • vytváření zákaznického profilu,
 • mohu namítat jejich zpracování, pokud mám na to osobní důvody.

Své práva mohu uplatnit zasláním žádosti / oznámení prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu: gdpr@bulyopava.cz

Jako dotčená osoba prohlašuji, že jsem si vědom, že všechny Osobní údaje jsou přesné, pravdivé a poskytovány dobrovolně.

Domluvte si schůzku

Napište nám:

Ochrana proti spamu. Kolik je dvakrát tři?

Odesláním souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.